โรงพยาบาลห้วยคต

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลห้วยคต

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  นายกมลชัย อมรเทพรักษ์
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  056518005 ต่อ 118
 • หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

  นางสาวกรธิดา ทองอรัญญิก
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  056518005 ต่อ 118
 • หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

  นายสมเกียรติ เสวกวรรณ์
  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  056518005 ต่อ 105
 • หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

  น.ส.มานิตา แก้วการะเวก
  ทันตแพทย์ชำนาญการ
  056518005 ต่อ 112
 • หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

  น.ส.นุชนาฎ ชีวีวัฒนากูล
  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  056518005 ต่อ 106
 • หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

  น.ส.นุชนารถ เกิดศรี
  นายแพทย์ชำนาญการ
  056518005 ต่อ 104
 • หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

  นายเกียรติ มานะกิจ
  นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  056518005 ต่อ 121
 • นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และ สารสนเทศทางการแพทย์

  นายเกียรติ มานะกิจ
  นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  056518005 ต่อ 110
 • หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยแลแพทย์ทางเลือก

  นางสาวศุภนิจ คงเขียว
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  056518005 ต่อ 111
 • หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

  นางคารม เหล่ายัง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  056518005 ต่อ 107/108
 • หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

  นางสาวระวิวรรณ บุญกัน
  นักการยภาพปฏิบัติการ
  056518005 ต่อ 111
 • หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

  น.ส.จารุวรรณ บูรณสมภพ
  นักโภชนาการปฏิบัติการ
  056518005 ต่อ 115
 • หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

  นางวิยดา เจียมเจือจันทร์
  พยาบาลวิชาชีชำนาญการพิเศษ
  056518005 ต่อ 118
 • หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

  น.ส.อัญชลี ฉลาดธัญญกิจ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  056518005 ต่อ 103
 • หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

  นางฤดีมาศ มานะกิจ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  056518005 ต่อ 113
 • หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

  น.ส.สุพิชญา จันทร์สิงห์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  056518005 ต่อ 101
 • หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

  น.ส.ลักษ์ขะณา เพิ่มอัจฉริยะ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  056518005 ต่อ 102


Visitors: 59,881