โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลห้วยคต

 • นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 • หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

 • หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 • หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 • หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 • หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

 • หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

 • นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และ สารสนเทศทางการแพทย์

 • หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 • หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

 • หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 • หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

 • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก / อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

 • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

 • กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะด้าน


Visitors: 27,000