โรงพยาบาลห้วยคต

MOU ปี 2566

ผลงานตัวชี้วัด โรงพยาบาลห้วยคต

ผลงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ MOU ปี 2566

          1.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ

 

             -ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ (CUP ห้วยคต)

 

        1.2 ร้อยละ 25 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

 

            -ร้อยละ 25 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (CUP ห้วยคต)

 

        2. ร้อยละของ รพ.สต.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ตำบลใช้ยาสมเหตุผล (RDU Tambon) ไตรมาส 1 มากกว่า ร้อยละ 80

 

        3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)

 

           - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) (CUP ห้วยคต)

 

        4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

 

           - ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร (CUP ห้วยคต)

 

        5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี(เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40)

 

           - ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี(เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40) (CUP ห้วยคต)

 

        6. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (เฉพาะเขตรับผิดชอบ) (≥ ร้อยละ 10)

 

           - ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (เฉพาะเขตรับผิดชอบ) (≥ ร้อยละ 10) (CUP ห้วยคต)

 

        7.1 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 

 

        7.2 ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR) 

 

     8. สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40

 

         สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 

          - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU สุขฤทัย)

 

          - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU ทองหลาง)

 

          - สัดส่วนของประชาชนที่รับผิดชอบเข้ารับบริการใน pcu/npcu 60 : รพ.แม่ข่าย 40 (NPCU คลองแห้ง)

 

       9. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEANHOSPITAL Challenge

 

      10. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน)

 

      11. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 90)

 

 

Visitors: 61,650